Kompetencat direkte dhe indirekte të farmacistit në lidhje me pacientët.